ŠVENČIONĖLIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO GLOBOS CENTRAS VYKDO PROJEKTĄ NUO 2019 M. SAUSIO MĖN. 1 D. IKI 2021 M. GRUODŽIO 31 D.

„Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-000, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
A.Vivulskio g. 13, 03221 Vilnius
 • ŠVENČIONĖLIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO GLOBOS CENTRAS VYKDO PROJEKTĄ NUO 2019 M. SAUSIO MĖN. 1 D. IKI 2021 M. GRUODŽIO 31 D.

  „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-000, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

  Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
  A.Vivulskio g. 13, 03221 Vilnius

  Švenčionėlių socialinių paslaugų Globos centro kontaktai:

  Globos centras Vilniaus g. 130, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav., LT-18222
  Tel. (8 387) 31 318
  Mob. 8 640 61825
  Mob. 8 640 81449
  El. p. sspc.globoscentras@gmail.com
  El. p. spc.vaikugloba@gmail.com

  Darbo laikas:
  Pirmadienis: 07.45 – 16.45
  Antradienis: 07.45 – 16.45
  Trečiadienis: 07.45 – 16.45
  Ketvirtadienis: 07.45 – 16.45
  Penktadienis: 07.45 – 15.30
  Pietų pertrauka: 12.00 – 12.45

  Mokymų ir savipagalbos grupių susitikimų laikas derinamas individualiai ir skelbiamas svetainėje.

  Socialinė darbuotoja (atestuota darbuotoja) – JOLANTA ZAJANČKOVSKAJA
  Tel. (8 387) 31 318
  Mob. tel. 8 617 29626
  El. p. jolanta.z73@gmail.com
  El. p. sspc.globoscentras@gmail.com
  El. p. spc.vaikugloba@gmail.com
   
  Socialinė darbuotoja (atestuota darbuotoja) – JOLITA MOROZIENĖ
  Tel. (8 387) 31 318
  Mob. tel. 8 601 46335
  El. p. jolmodmir@gmail.com
  El. p. sspc.globoscentras@gmail.com
  El. p. spc.vaikugloba@gmail.com
   
  Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė) – RAIMONDA KUNIGĖNIENĖ
  Tel. (8 387) 31 318
  Mob. tel. 8 606 77907
  El. p. sspc.globoscentras@gmail.com
  El. p. spc.vaikugloba@gmail.com
   
  Socialinė darbuotoja – LINA RODEVIČIENĖ
  Tel. (8 387) 31 318
  Mob. tel. 8 616 84162
  El. p. linarodeviciene@gmail.com
  El. p. sspc.globoscentras@gmail.com
  El. p. spc.vaikugloba@gmail.com
   
  Psichologas – VLADIMIR LOGINOV
  Tel. (8 387) 31 318
  Mob. tel. 8 640 58043
  El. p. Wolodialog@gmail.com
  El. p. spc.vaikugloba@gmail.com
   
  Tikslas – mažinti globos namuose augančių vaikų skaičių, suteikiant jiems galimybę augti globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų ar įtėvių šeimose.
   
   
   Uždaviniai:
  • vykdyti globėjų (rūpintojų), įtėvių ir budinčių globotojų paiešką, jų rengimą, atranką bei konsultavimą;
  • teikti pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugas;
  • perduoti  pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį  likusį be tėvų globos vaiką, socialinės rizikos vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui;
  • atlikti  budinčio globotojo vykdomos vaiko priežiūros kokybės vertinimą;
  • teikti ir organizuoti  socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui,  taip pat kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą;
  • informuoti ir šviesti visuomenę vaiko globos (rūpybos) ir įvaikinimo klausimais.

  Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymai vykdomi pagal  Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą (GIMK programa).

  PASLAUGOS

  Bendrosios paslaugos:

  • informavimas,
  • konsultavimas,
  • tarpininkavimas ir atstovavimas.

  Specialiosios socialinės priežiūros paslaugos:

  • Pagalba globėjams (rūpintojams) ir  įvaikintojams.
  • informavimas;
  • konsultavimas (įskaitant tęstinį);
  • mokymų organizavimas (įskaitant tęstinį);
  • savitarpio paramos grupių organizavimas;
  • kitos paslaugos.

  Veiklą vykdo socialiniai darbuotojai (atestuoti darbuotojai), turintys teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą ir teikti išvadas apie pasirengimą tapti globėjais (rūpintojais) ar įtėviais.

  Globos centre nuo 2019-01-01 vykdomas  projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimasbei prieinamumo plėtra“.

  Globos centro veikla ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimas vykdomas, vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-136 „Dėl Globos centro veiklos  ir vaiko budinčio globotojo vykdomos  priežiūros Švenčionių rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Globos centro veiklos  ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Švenčionių rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašu, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. Nr. T-232 sprendimu „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-136 „Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Švenčionių rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Plačiau

  Globos centre dirba: 2 socialiniai darbuotojai (atestuoti darbuotojai), 1 socialinis darbuotojas (globos koordinatorius), 1 socialinis darbuotojas, 1 psichologas.

Teisės aktai

TEISĖS AKTAI, KURIAIS VADOVAUJANTIS VYKDOMA ŠVENČIONĖLIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VEIKLA.

 • Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493;
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. A1-559 ,,Dėl institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A1-46 ,,Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“;
 • Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas, 2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1238;
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“;
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. A1-207 „Dėl darbo su socialinės rizikos šeimomis metodinių rekomendacijų patvirtinimo“;
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. A1-212 „Dėl socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnyboje (skyriuje) tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. A1-338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 801 ,,Dėl išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“;
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugsėjo 1 d. įsakymas Nr. 714 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 124:2014 ,,Vaikų socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1 362/V-936/V-646/1V-495 ,,Dėl bendro darbo su šeimomis tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. rugpjūčio 24 d. įsakymas Nr. A1-448 ,,Dėl pagalbos į namus paslaugų organizavimo ir teikimo rekomendacijų patvirtinimo“;
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. A1-317 ,,Dėl socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo“;
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. A1-559 ,,Dėl institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1-435 ,,Dėl integralios pagalbos plėtros veiksmų plano patvirtinimo“;
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-92 „Dėl socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo“;
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. A1-72 „Dėl reikalavimų nestacionarioms socialinių paslaugų įstaigoms patvirtinimo“;
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. A1-517 ,,Dėl neįgalių vaikų, likusių be tėvų globos vaikų, suaugusių neįgalių asmenų socialinės globos namų deinstitucionalizacijos strateginių gairių patvirtinimo“;
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. A1-83 ,,Dėl perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“;
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. A1-636 ,,Dėl savarankiško gyvenimo namų senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims veiklos metodinių rekomendacijų patvirtinimo“.